Đăng nhập blog Đăng ký blog

Tài khoản
Mật mã

  Tìm lại mật mã

Thông báo mới nhất

 Thông báo:

1.    Đã có phiên bản App của Viewfruit giành cho điện thoại Android,  (http://vn.viewfruit.com/Mobile/viewfruitapp)

2.    Nếu tham gia không nhận được điểm xin bạn gửi nội dung như sau: đã tham gia hạng mụcnào (số hiệu hạng mục, thời gian tham gia, nhận được thông báo gì..... về cho chúng tôi, để có thể điều tra và gửi lại điềm cho bạn khi hệ thống có lỗi.

3.    Bạn có thể gửi mail đến support-vn@viewfruit.com để được tư vấn thêm.Các chủ đề nóng V-Chat

Cảm xúc