Vấn đề thường gặp
Nếu bạn không tìn thấy câu trả lời trong mục này, xin vui lòng thông qua "Gửi thắc mắc/kiến nghị trực tuyến" để gửi thư cho chúng tôi.

Doanh nghiệp khảo sát

1.Doanh nghiệp khảo sát là gì?
2.Thành viên mới làm sao có thể tham gia vào điều tra?
3.Cách nào để không bỏ lỡ các hạng mục điều tra?
4.Tại sao có những hạng mục điều tra sau khi hoàn thành điềm là điểm tạm thời?
5.Tại sao có những hạng mục tôi có thể tham gia nhưng lại hiển thị là điều kiện không phù hợp hoặc số lượng đã đầy?
6.Tại sao có những lúc không thể truy cập vào điều tra?
7.Sau khi hoàn thành điều tra không được cộng điểm?
8.Tại sao có những điểm của hạng mục điều tra sau khi thẩm định không thông qua và bị trừ?
9.Làm sao hủy tài khoản Viewfruit?

Tổng điểm thưởng

1.Thông thường chu kỳ đổi điểm mất bao lâu?
2.Sau khi đổi điểm không nhận được tiền?

Nhóm khảo sát

1.Làm cách nào để giới thiệu bạn bè người thân, thành lập "Nhóm điều tra" cho riêng mình?
2.Sau khi có "Nhóm điều tra", bạn có thể nhận được bao nhiêu điểm thưởng?