Viewfruit APP
Tải App (ứng dụng) để nhận 100 điểm thưởng

Download APP

Ghi chép Đổi điểm/Điều tra

Bảng xếp hạng điểm của Viewfruit
Danh sách cập nhật trực tiếp
NO.1
84000 Điểm thưởng E***s
NO.2
76000 Điểm thưởng h***8
NO.3
75000 Điểm thưởng M***1
NO.4
74000 Điểm thưởng t***4
NO.5
68500 Điểm thưởng N***o
NO.6
67500 Điểm thưởng t***n
NO.7
67000 Điểm thưởng t***h
NO.8
66500 Điểm thưởng l***t
NO.9
62500 Điểm thưởng v***h
NO.10
61500 Điểm thưởng g***o
Bỏ phiếu
Trung tâm bỏ phiếu của hội viên Viewfuit
Home
Thư hệ thống
V-Chat
Vòng bạn bè
Tôi