《Chính sách bảo mật của thành viên Viewfruit》

Phương châm cơ bản của an toàn thông tin

Viewfruit Việt Nam thông qua khỏa sát thị trường tiếp thị, sẽ thống kê ý kiến của người tiêu dùng (hoặc một đối tượng nào đó) thành số liệu cụ thể, cung cấp cho các xí nghiệp hoặc một đoàn thể tổ chức nào đó….góp phần cống hiến cho xã hội.

Liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của đối tượng được khỏa sát, chúng tôi sẽ tuân thủ theo quy định của thị trường tiếp thị quế tế < Chương trình ICC/ESOMAR quốc tế >. Công ty chúng tôi xuất phát từ phương chăm bảo vệ thông tin cá nhân, áp dụng các biện pháp thích đáng để bảo vệ thông tin của đối tượng khảo sát cũng như nhưng người cung cấp thông tin (dưới đây gọi là “ đối tượng khảo sát”) thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và bảo quản an toàn. Công ty chúng tôi thiết lập , đồng thời tuân thủ nguyên tắc trên trước sau như một.

1.Thu thập (nhận được), sử dụng, đưa ra thông tin cá nhân thích hợp
Công ty chúng tôi quy định rõ ràng mục đích, thu thập hợp pháp, phương thức thu thập chính đáng (nhận được) thông tin cá nhân. Nếu sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi trước hết sẽ hỏi ý kiến của người đương sự đồng thời chỉ khi nào đạt được thỏa thuận mới sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cho phép. Nếu vượt qua pham vi cho phép, sẽ tiếp tục hỏi ý kiến của đương sự. Nếu như cần đưa thông tin cho người thứ ba chúng tôi cũng sẽ đầu tiên hỏi ý kiến của người đương sự. Ngoài ra, khi đạt được mục đích sử dụng trong phạm vi cho phép, sẽ sự dụng phương phát chính xác và mới nhất để quản lý thông tin cá nhân.

2.Quản lý an toàn thông tin cá nhân
Website của chúng tôi quản lý có tổ chức sự dụng người, hình thức vật lý, cùng với kỹ thuật tiên tiến, để ngăn ngừa thông tin cá nhân bị truy cập bất hợp pháp cũng như các hinh thức mất thông tin, phá hoại, chỉnh sửa, rò rỉ

3.Pháp lệnh bảo vệ thông tin cá nhân cùng với việc tuân thủ các quy định khác
Khi làm các dịch vụ sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi ngiêm chỉnh dựa theo các pháp lệnh cũng như các quy định về bảo mật thông tin cá nhân

4.Pháp lệnh bảo vệ thông tin cá nhân cùng với việc tuân thủ các quy định khác
Khi làm các dịch vụ sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi ngiêm chỉnh dựa theo các pháp lệnh cũng như các quy định về bảo mật thông tin cá nhân

5.Thắc mắc cũng như các kiếu nại tương ứng
Website chúng tôi thiết lập tư vấn thông tinc á nhân bảo hộ, trang tố cáo, có thể trong thời gian nhanh nhất trả lời các thắc mắc cũng như khiếu nại của bạn.

Website của chúng tôi sẽ hoàn thành phương châm bảo hộ thông tin cá nhân, trên nền tảng tìm hiểu rỏ ràng mục đích của cũng như nguyện vọng của các thương nghiệp, cẩn thận xử lý các thông tin để đảm bảo sự bảo mật thông tin cá nhân.
Công ty Viewfruit Việt Nam (dưới đây gọi tắt là công ty của chúng tôi) hoàn toàn hiểu rõ tính quan trọng của thông tin cá nhân, áp dụng ngiêm ngặc các phương pháp chống rò rỏ thông tin. Cung cấp cho người dùng hoặc người giao dịch dịch vụ chất lượng cao đáng tin cậy là chiến lược kinh doành quan trọng của công ty chúng tôi.

Nhằm nâng cao hơn nữa tính an toàn của thông tin cá nhân, thiết lập các các phương chăm cơ bản về an toàn thông tin, yêu cầu các nhận viên quản lý cao cấp, nhân công cũng như các thành viên có liên quan căn cư theo phương châm, tiếp tục giữ vững ý thức bảo mật thông tin, xây dựng một nền tảng quản lý thông tin đúng đắn.

Phụ lục:Thỏa thuận cơ bản của người dùng

1.Liên quan đến Viewfruit Việt Nam (dưới đây gọi là Web), người hợp tác hợp pháp hoặc người cần khảo sát (dưới đây gọi là khách hàng) tiến hành điều tra qua internet, điều tra qua điện thoại, điều tra toàn cầu hoặc các hoạt động điều tra khác (dưới đây gọi là phục vụ), thỏa thuận trên quy định (dưới đay gọi là “hôi viên khảo sát”) quan hệ hợp đồng với Website của chúng tôi
2.Web tiến hành phục vụ cho web hoặc cho khách hàng, nội dung phục vụ bao gồm: Website quản lý quá trình vận hành Web hoặc người hợp tác hợp pháp với Web (dưới đay gọi là Web quản lý) thiết lập dùng cho việc chuyên cùng cho việc điều tra tờ rơi, hội viên khảo sát trả lời tương ứng nội dung khảo sát tờ rơi, Web sẽ tiến hành thu thậ phân tích các câu trả lời này. Ngoài ra, dựa trên mục đích của các tời rơi khảo sát, Web sẽ gửi tờ rơi đến cho nhưng đối tượng nhất định, đồng thời không đảm bảo sẽ gưi thư khảo sát đến tất cả các thành viên của web
3.Mục đích phục vụ là: dựa vào quy định riêng biệt cả số người tham gia khảo sát, thu thập đáp án từ những đối tượng khảo sát nhất định, đồng thời sẽ hạn chế quyền trả lời của những đối tượng không thuộc phạm vi khảo sát do khách hàng quy định
4.Phục vụ dựa trên đối tượng chủ yếu là người có quốc tịch Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, (nếu là người Việt Nam tạm thời cư ngụ tại nước ngoài hoặc thông qua các proxy nước ngoài truy cập Web, điều được xem là người Việt Nam cư ngụ tại nước ngoài) sẽ không có tất quyền là hội viên tham gia khảo sát, trong đó có cả quyền đăng ký thành hội viên khảo sát. Ngoài ra, Web có thể sẽ hạn chế hội viên điều tra hoặc các hành vi đăng ký thành hội viên khảo sát của người Việt Nam cư ngụ tại nước ngoài.
5.Ngoài những thỏa thuận trên, Web có thể sẽ phán đoán để sử dụng biện pháp hoặc cách thức nhất định, các quy định sau khi thay đổi hoặc chỉnh sữa phù hợp sẽ thông báo với hội viên điều tra cũng là một phần của thỏa thuận. Ngoài ra, Trong lúc Web thực hiện các cuộc khảo sát, sẽ gửi mail đến các thành viên điều tra hoặc nói rõ trong tờ rơi thông báo các điều kiên khảo sát cũng là một phần của thỏa thuận.
6.Cho dù không nhận được sự đồng ý của hội viên khảo sát, Web có thể tùy ý chỉnh sửa các điều khoản trong thỏa thuận trên. Liên quan đến việc chỉnh sửa thỏa thuận, thỏa thuận sẽ có hiệu lực khi các thỏa thuận mới được công bố; các mục quy định khác sẽ được gửi thông báo đến hội viên khảo sát hoặc khi Web được đăng sẽ có hiệu lực
7.Trong lúc Web tiến hành thiết lập các quy định khác, nếu như có xảy ra tranh chấp do khác biệt với các quy định cũ, thỏa thuận mới sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thiết lập và cập nhật: 2012-02-01