Liên minh website
Điều kiện gia nhập: 1. Có lượng truy cập/thành viên phù hợp với điều tra
2. Người đăng ký cần đảm bảo các thông tin cung cấp là hợp phát và có hiệu luật.
3. Đảm bảo chất lượng trả lời câu hỏi, không gian dối, spam.
Phương thức gia nhập: Viết bảng mẫu đăng ký theo quy định hoặc gửi thông tin liên quan về mail:marketing@viewfruit.com
Mẫu đăng ký:
Thiết lập lại Gửi đi