《Chính sách bảo mật》 《Điều khoản sử dụng》

《Chính sách bảo mật của thành viên Viewfruit》

Phương châm cơ bản của an toàn thông tin

Viewfruit Việt Nam thông qua khỏa sát thị trường tiếp thị, sẽ thống kê ý kiến của người tiêu dùng (hoặc một đối tượng nào đó) thành số liệu cụ thể, cung cấp cho các xí nghiệp hoặc một đoàn thể tổ chức nào đó….góp phần cống hiến cho xã hội.

Liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của đối tượng được khỏa sát, chúng tôi sẽ tuân thủ theo quy định của thị trường tiếp thị quế tế < Chương trình ICC/ESOMAR quốc tế >. Công ty chúng tôi xuất phát từ phương chăm bảo vệ thông tin cá nhân, áp dụng các biện pháp thích đáng để bảo vệ thông tin của đối tượng khảo sát cũng như nhưng người cung cấp thông tin (dưới đây gọi là “ đối tượng khảo sát”) thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và bảo quản an toàn. Công ty chúng tôi thiết lập , đồng thời tuân thủ nguyên tắc trên trước sau như một.

1.Thu thập (nhận được), sử dụng, đưa ra thông tin cá nhân thích hợp
Công ty chúng tôi quy định rõ ràng mục đích, thu thập hợp pháp, phương thức thu thập chính đáng (nhận được) thông tin cá nhân. Nếu sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi trước hết sẽ hỏi ý kiến của người đương sự đồng thời chỉ khi nào đạt được thỏa thuận mới sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cho phép. Nếu vượt qua pham vi cho phép, sẽ tiếp tục hỏi ý kiến của đương sự. Nếu như cần đưa thông tin cho người thứ ba chúng tôi cũng sẽ đầu tiên hỏi ý kiến của người đương sự. Ngoài ra, khi đạt được mục đích sử dụng trong phạm vi cho phép, sẽ sự dụng phương phát chính xác và mới nhất để quản lý thông tin cá nhân.

2.Quản lý an toàn thông tin cá nhân
Website của chúng tôi quản lý có tổ chức sự dụng người, hình thức vật lý, cùng với kỹ thuật tiên tiến, để ngăn ngừa thông tin cá nhân bị truy cập bất hợp pháp cũng như các hinh thức mất thông tin, phá hoại, chỉnh sửa, rò rỉ

3.Pháp lệnh bảo vệ thông tin cá nhân cùng với việc tuân thủ các quy định khác
Khi làm các dịch vụ sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi ngiêm chỉnh dựa theo các pháp lệnh cũng như các quy định về bảo mật thông tin cá nhân

4.Pháp lệnh bảo vệ thông tin cá nhân cùng với việc tuân thủ các quy định khác
Khi làm các dịch vụ sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi ngiêm chỉnh dựa theo các pháp lệnh cũng như các quy định về bảo mật thông tin cá nhân

5.Thắc mắc cũng như các kiếu nại tương ứng
Website chúng tôi thiết lập tư vấn thông tinc á nhân bảo hộ, trang tố cáo, có thể trong thời gian nhanh nhất trả lời các thắc mắc cũng như khiếu nại của bạn.

Website của chúng tôi sẽ hoàn thành phương châm bảo hộ thông tin cá nhân, trên nền tảng tìm hiểu rỏ ràng mục đích của cũng như nguyện vọng của các thương nghiệp, cẩn thận xử lý các thông tin để đảm bảo sự bảo mật thông tin cá nhân.
Công ty Viewfruit Việt Nam (dưới đây gọi tắt là công ty của chúng tôi) hoàn toàn hiểu rõ tính quan trọng của thông tin cá nhân, áp dụng ngiêm ngặc các phương pháp chống rò rỏ thông tin. Cung cấp cho người dùng hoặc người giao dịch dịch vụ chất lượng cao đáng tin cậy là chiến lược kinh doành quan trọng của công ty chúng tôi.

Nhằm nâng cao hơn nữa tính an toàn của thông tin cá nhân, thiết lập các các phương chăm cơ bản về an toàn thông tin, yêu cầu các nhận viên quản lý cao cấp, nhân công cũng như các thành viên có liên quan căn cư theo phương châm, tiếp tục giữ vững ý thức bảo mật thông tin, xây dựng một nền tảng quản lý thông tin đúng đắn.

Phụ lục:Thỏa thuận cơ bản của người dùng

1.Liên quan đến Viewfruit Việt Nam (dưới đây gọi là Web), người hợp tác hợp pháp hoặc người cần khảo sát (dưới đây gọi là khách hàng) tiến hành điều tra qua internet, điều tra qua điện thoại, điều tra toàn cầu hoặc các hoạt động điều tra khác (dưới đây gọi là phục vụ), thỏa thuận trên quy định (dưới đay gọi là “hôi viên khảo sát”) quan hệ hợp đồng với Website của chúng tôi
2.Web tiến hành phục vụ cho web hoặc cho khách hàng, nội dung phục vụ bao gồm: Website quản lý quá trình vận hành Web hoặc người hợp tác hợp pháp với Web (dưới đay gọi là Web quản lý) thiết lập dùng cho việc chuyên cùng cho việc điều tra tờ rơi, hội viên khảo sát trả lời tương ứng nội dung khảo sát tờ rơi, Web sẽ tiến hành thu thậ phân tích các câu trả lời này. Ngoài ra, dựa trên mục đích của các tời rơi khảo sát, Web sẽ gửi tờ rơi đến cho nhưng đối tượng nhất định, đồng thời không đảm bảo sẽ gưi thư khảo sát đến tất cả các thành viên của web
3.Mục đích phục vụ là: dựa vào quy định riêng biệt cả số người tham gia khảo sát, thu thập đáp án từ những đối tượng khảo sát nhất định, đồng thời sẽ hạn chế quyền trả lời của những đối tượng không thuộc phạm vi khảo sát do khách hàng quy định
4.Phục vụ dựa trên đối tượng chủ yếu là người có quốc tịch Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, (nếu là người Việt Nam tạm thời cư ngụ tại nước ngoài hoặc thông qua các proxy nước ngoài truy cập Web, điều được xem là người Việt Nam cư ngụ tại nước ngoài) sẽ không có tất quyền là hội viên tham gia khảo sát, trong đó có cả quyền đăng ký thành hội viên khảo sát. Ngoài ra, Web có thể sẽ hạn chế hội viên điều tra hoặc các hành vi đăng ký thành hội viên khảo sát của người Việt Nam cư ngụ tại nước ngoài.
5.Ngoài những thỏa thuận trên, Web có thể sẽ phán đoán để sử dụng biện pháp hoặc cách thức nhất định, các quy định sau khi thay đổi hoặc chỉnh sữa phù hợp sẽ thông báo với hội viên điều tra cũng là một phần của thỏa thuận. Ngoài ra, Trong lúc Web thực hiện các cuộc khảo sát, sẽ gửi mail đến các thành viên điều tra hoặc nói rõ trong tờ rơi thông báo các điều kiên khảo sát cũng là một phần của thỏa thuận.
6.Cho dù không nhận được sự đồng ý của hội viên khảo sát, Web có thể tùy ý chỉnh sửa các điều khoản trong thỏa thuận trên. Liên quan đến việc chỉnh sửa thỏa thuận, thỏa thuận sẽ có hiệu lực khi các thỏa thuận mới được công bố; các mục quy định khác sẽ được gửi thông báo đến hội viên khảo sát hoặc khi Web được đăng sẽ có hiệu lực
7.Trong lúc Web tiến hành thiết lập các quy định khác, nếu như có xảy ra tranh chấp do khác biệt với các quy định cũ, thỏa thuận mới sẽ được ưu tiên áp dụng.

Thiết lập và cập nhật: 2012-02-01《Thỏa thuận thành viên Viewfruit》

Điều 1: Quy tắc phục vụ chung của thành viên

1. Liên quan đến Viewfruit Việt Nam (dưới đây gọi là Web), người hợp tác hợp pháp hoặc người cần khảo sát (dưới đây gọi là khách hàng) tiến hành điều tra qua internet, điều tra qua điện thoại, điều tra toàn cầu hoặc các hoạt động điều tra khác (dưới đây gọi là phục vụ), thỏa thuận trên quy định (dưới đay gọi là “hôi viên khảo sát”) quan hệ hợp đồng với Website của chúng tôi

2. Web tiến hành phục vụ cho web hoặc cho khách hàng, nội dung phục vụ bao gồm: Website quản lý quá trình vận hành Web hoặc người hợp tác hợp pháp với Web (dưới đay gọi là Web quản lý) thiết lập dùng cho việc chuyên cùng cho việc điều tra tờ rơi, hội viên khảo sát trả lời tương ứng nội dung khảo sát tờ rơi, Web sẽ tiến hành thu thậ phân tích các câu trả lời này. Ngoài ra, dựa trên mục đích của các tời rơi khảo sát, Web sẽ gửi tờ rơi đến cho nhưng đối tượng nhất định, đồng thời không đảm bảo sẽ gưi thư khảo sát đến tất cả các thành viên của web

3. Mục đích phục vụ là: dựa vào quy định riêng biệt cả số người tham gia khảo sát, thu thập đáp án từ những đối tượng khảo sát nhất định, đồng thời sẽ hạn chế quyền trả lời của những đối tượng không thuộc phạm vi khảo sát do khách hàng quy định.

4. Phục vụ dựa trên đối tượng chủ yếu là người có quốc tịch Việt Nam cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, (nếu là người Việt Nam tạm thời cư ngụ tại nước ngoài hoặc thông qua các proxy nước ngoài truy cập Web, điều được xem là người Việt Nam cư ngụ tại nước ngoài) sẽ không có tất quyền là hội viên tham gia khảo sát, trong đó có cả quyền đăng ký thành hội viên khảo sát. Ngoài ra, Web có thể sẽ hạn chế hội viên điều tra hoặc các hành vi đăng ký thành hội viên khảo sát của người Việt Nam cư ngụ tại nước ngoài.

5. Ngoài những thỏa thuận trên, Web có thể sẽ phán đoán để sử dụng biện pháp hoặc cách thức nhất định, các quy định sau khi thay đổi hoặc chỉnh sữa phù hợp sẽ thông báo với hội viên điều tra cũng là một phần của thỏa thuận. Ngoài ra, Trong lúc Web thực hiện các cuộc khảo sát, sẽ gửi mail đến các thành viên điều tra hoặc nói rõ trong tờ rơi thông báo các điều kiên khảo sát cũng là một phần của thỏa thuận

6. Cho dù không nhận được sự đồng ý của hội viên khảo sát, Web có thể tùy ý chỉnh sửa các điều khoản trong thỏa thuận trên. Liên quan đến việc chỉnh sửa thỏa thuận, thỏa thuận sẽ có hiệu lực khi các thỏa thuận mới được công bố; các mục quy định khác sẽ được gửi thông báo đến hội viên khảo sát hoặc khi Web được đăng sẽ có hiệu lực

7. Trong lúc Web tiến hành thiết lập các quy định mới, nếu như có xảy ra tranh chấp do khác biệt với các quy định cũ, thỏa thuận mới sẽ được ưu tiên áp dụng.

8. Đối với các đối tượng có nguyện vọng trở thành thành viên của Viewfruit sau khi đã hoàn tất thủ tục,


Điều 2: Tư cách trở thành thành viên theo dõi điều tra

1. Định nghĩa của Viewfruiter là các đối tượng chấp nhận đồng thời hoàn tất thủ tục đăng ký đồng thời được hệ thống chấp nhận. Ngoài ra nếu đối tượng có nguyện vọng đăng ký thành Viewfruiter phù hợp với 1 trong những điều kiện sau đây sẽ không thê đăng ký thành Viewfruiter

a. Vẫn chưa đày 16 tuổi

b. Trường hợp cưu ngự tại nước ngoài

c. Trường hợp sử dùng email giống với Viewfruiter

d. Trường hợp bản thân hoặc có người thân đang làm việc tại các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tương ứng với dịch vụ của Website

2. Khi xảy ra trường hợp cá nhân có nguyện vọng được trở thành thành viên theo dõi điều tra nhưng không phù hợp tiêu chuẩn, cho dù đã hoàn tất hồ sơ cũng như hoặc đã được quản lý viên chấp nhận, khi bị phát hiện Viewfruit vẫn sẽ hủy bỏ tư cách thành viên theo dõi điều tra của cá nhân đó.


Điều 3: Cách thức đăng ký thành Viewfruiter

1. Liên quan đến thủ tục đăng ký thành Viewfruiter, băt bộc phải do chính cá nhân đích thân thực hiện, không được nhờ người khác làm giúp

2. Những đối tượng có nguyện vọng trở thành Viewfruiter sau khi đã chấp nhận thỏa hiệp nêu trên, truy cập vào “ Mẩu đăng ký Viewfruiter”, sau điều đầy đủ các thông tin cần thiết. Những đối tượng thông qua thẩm tra, Viewfruit sẽ thông qua mail gửi đến tên tài khảo và mật mã, tài khoản này được dùng lại để tiếp nhận các dịch vụ khảo sát

3. Trong giai đoạn đăng ký thành Viewfruiter, liên qua việc khai báo các mục thông tin đăng ký, Viewfruiter không được có bất kỳ khai báo sai sự thật nào

4. Viewfruiter không được sở hưu cùng lúc nhiều tài khoản。

Điều 4: Quản lý tên đăng nhập và mật mã

1. Sau khi đăng ký thàng Viewfruiter, khi Viewfruit cung cấp các tờ rơi khảo sát, nên sử dụng Viewfruit gửi trước đó tên đăng nhập và mật mã

2. Liên qua đến vấn đề Viewfruit gửi đến các thành viên tên tài khoản và mật mã sử dụng và quản lý. Hoàn toàn do Viewfruiter chịu trạch nhiệm.

3. Tài khoản Viewfruit không được chuyển nhượng, cho mượn, buôn bán, thay đổi tên hoặc tiết lộ tên đăng nhập hoặc mật mã cho người thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào

4. Do Viewfruiter trong trường hợp sử dụng đánh mất tên sử dụng và mật mã, bị đánh cắp…..đẫn đến người thứ 3 lợi dụng đẫn đến thiệt hại. Cho dù có tồn tại trách nhiệm của Viewfruiter hay do bất kỳ nguyên nhân nào khác, Viewfruit sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào


Điều 5: Thông tin đăng ký hội viên Viewfruiter

1. Liên quan đến các thông tin đăng ký bao gồm: tên tuổi/địa chỉ/số điện thoại di động/địa chỉ email….cùng với các thông tin cá nhân khác, Viewfruit dựa trên “ Chính sách bảo mật” lạ tiến hành xử lý. Ngoài ra, trong các trường hợp dưới đây Viewfruit có thể sử dụng có mục đích các thông tin cá nhân, cần được sự đồng ý của Viewfruiter mới có thể sử dụng

a. Các dịch vụ tiến hành hoặc hoạt động

b. Gửi thù lao, tặng phẩm, mẩu khảo sát…. Có liên quan đến dịch vụ

c. Ứng phó hoặc hỗ trợi các cức điện thoại, email đến từ các tư vấn của Viewfruiter

d. Các dịch vụ tương ứng với các phục vụ nêu trên

2. Ngoài các thông tin cá nhân giúp nhận biết Viewfruiter ra, trong trường hợp cá nhân không đồng ý , có thể cho người thứ ba xuất trình thông tin đã đăng ký Viewfruiter. Liên quan đến các thông tin giúp nhận biết Viewfruiter, nếu như cần công khai hoặc tiết lộ cho người thứ Viewfruit sẽ trước tiên thông báo cho hội viên Viewfruiter biết.

3. Mặc dù đã có sự quy định rõ ràng của điều khoản trên, ngoài những lý do dưới đây, cho dù không nhận được Viewfruiter đồng ý. Viewfruit cũng sẽ có thể dựa trên các quy định cơ bản, cho phép bên phó thác cung cấp sản phẩm sử dụng thong tin cá nhân của Viewfruiter. Ngoài ra Viewfruit có các thỏa thuận riêng với bên bên phó thác cung cấp sản phẩm, đồng thời bắt buộc nhà cung cấp tuân thủ thảo hiệp bảo mật.

a. Gửi thù lao, tặng phẩm, mẩu khảo sát…. Có liên quan đến dịch vụ

b. Ứng phó hoặc hỗ trợi các cức điện thoại, email đến từ các tư vấn của Viewfruiter

c. Thực hiên hoặc vận hành các hạng mục: khảo sát điện thoại, khảo sát toàn cầu cùng với các hình thức doanh nghiệp điều tra phỏng vấn

d. Các dịch vụ tương ứng với các phục vụ nêu trên

4. Viewfruiter lúc thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc các thông tin đăng ký khác, cần nhanh chóng đăng nhập website để làm thủ tục thay đổi

5. Viewfruit khi cần thiết sẽ lợi dụng điện thoại, email hoặc các phương thức liên lạc khác để xác nhận các thông tin sau đây: đối tượng đăng ký trở thành thành viên Viewfruiter phải là chính cá nhân đó;các thông tin đăng ký là chính xác; các nội dung trả lời trong tờ rơi

6. Sau khi đăng ký thành Viewfruiter, liên quan đến các thử tục cập nhật thông tin đăng ký, Viewfruiter cần phải hoàn tất thủ tục trong thời gian quy định, Ngoài ra, nếu thong thời gian quy định vẫn không hoàn thành thủ tục cập nhật, Các điểm thưởng do Viewfruit gửi đến thành viên kể từ thời điểm đó sẽ mất hiệu lực.

Điều 6: Các hành vị bị cấm của Viewfruiter

1. Các thành viên Viewfruiter không được thực hiện cũng như vi phạm các hành vi sau đây

a. Vi phạm các hành vi đạo đức

b. Các hành vi vi phạm luật pháp và quy định của nước Việt Nam

c. Các hành vi vi phạm bản quyền về chân dung, tài sản, bảo mật của website, thành viên Viewfruiter hoặc gười thứ ba

d. Vu khống, chi trích website, các thành viên Viewfruiter khác hoặc người thứ ba

e. Các hành vi dẫn đến thiệt hại cho website, các thành viên Viewfruiter hoặc người thứ ba

f. Hành vi cẳn trở, gây khó khăn cho website vận hành

g. Dùng các thông tin giảo mạo, không đúng sự thật để đăng ký, trả lời các tời rơi

h. Không được sự đồng ý của Viewfruit, tiến hành hoặc có ý định mua bán các dịch vụ

i. Tiến hành hành vi đăng ký nhiều lần hoặc

j. Sử dụng bất hợp pháp tên đăng nhập và mật mã

k. Hành vi trả lời bất hợp pháp

l. Vi phạm điều thứ 7 về thỏa thuận bảo mật

m. Các hành vi khác bị Viewfruit cho là vi phạm bảo mật


Điều 7: Nghĩa vụ thỏa thuận bảo mật của thành viên Viewfruiter

1. Liên quan đến các trường hợp tham gia trả lời tờ rơi từ đó biết được các nội dung quan trọng trong nội dung tời rơi, bất luận Viewfruiter có trả lời tờ rơi đó hay không, Viewfruit cần phải chịu nghĩ vụ bảo mật, không được đưa ra hoặc tiết lộ thông tin cho người thứ ba

2. Nghĩa vụ bảo mật trên được định nghĩa: nghĩa vụ bảo mật không những bao gồm bất ký thủ đoạn/ phương pháp với cá nhân Viewfruiter

3. Liên quan đến các quy định bảo trong thỏa thuận mật của Viewfruiter, sau khi dưạ vào điều 11 làm xong thủ tục rời khỏi Viewfruit hoặc dựa vào điều 12 hủy bỏ tưu cách Viewfruiter, thảo thuận bảo mật vẫn tiếp tục có hiệu lực

Điều 8: Việc nhận và gửi mail

1. Nếu như hội viên Viewfruiter và Viewfruit liên lạc với nhau qua mail, Hội viên Viewfruiter sự dụng email cần hoàn toàn giống với lúc email đăng ký.

2. Nếu như hội viên Viewfruiter sử dụng địa chỉ email khác với email đăng ký dẫn điến việc các thông tin các nhân bị tiết lộ hoặc gặp phải các vấn đề khác, Viewfruit sẽ hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

3. Khi hội viên Viewfruiter trả lời mail của Viewfruit, cần tuận theo hướng dẫn của Viewfruit lại trả lời.

4. Nếu như hội viên Viewfruiter không căn cứ theo cách Viewfruit hướng dẫn trả lời thư dẫn đến hội viên Viewfruiter gặp phải bất cứ vấn đề nào, Viewfruit hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

5. Liên quan đến nội dung Viewfruiter gửi trong mail, Viewfruit không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

6. Liên quan đến các vấn đề Viewfruiter hoặc Viewfruit trong lúc gửi mail xảy ra hiện tượng mail đến trể hoặc có lỗi dẫn đến hội viên Viewfruiter gặp phải các tổn thất. Viewfruit sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

7. Nếu các thư do Viewfruit gửi đến hội viên nhưng không nhận được bất kỳ sự trả lời nào trong một thời gian dài liên tục, Viewfruit có quyền không cần thông qua sự đồng ý của hội viên có thể đơn phương dừng việc gửi thư cũng như hủy bỏ tư cách của thành viên đó.

8. Liên quan đến việc Viewfruit gửi mail đến những hội viên nhất định nào đó, nội dung đó bị cho là giành riêng cho thành viên đó, ngoài có quy định riêng của Viewfruit, Hội viên đó không được phép gửi nội dung thư cho các thành viên khác cũng như người thứ ba, cũng không được tiết lội nội dung có người khác

Điều 9: Thù lao của việc tham gia trả lời

1. Thù lao là mức thưởng để khuyến khích các thành viên tham gia trả lời, Viewfruit sẽ dùng các hình thức: thù lao, các điêm thưởng để có thể đổi lấy tặng phẩm, hoặc thông qua bốc thâm nhận quà

2. Liên quan đến mục quy đinh thứ nhất của loại hình nhận thù lao, do hội viên cung cấp phương pháp và thời gian, dựa vào mức độ trả lời khác nhau mức thưởng do Viewfruit quy định.

3. Đối với trường hợp đang có điểm thưởng có thể đổi lấy quà nhưng vẫn dựa vào quy định 11 rời bỏ Viewfruit, ngoài việc dựa vào các quy định của Viewfruit

4. Tặng phẩm…..phải dựa theo các quy định của Website để tiến hành bốc thăm; các điểm thưởng cũng phải dựa vào cách tính của Viewfruit

5. Điêm thưởng của hội viên chỉ có hiệu lực với hội viên do, không thể chuyển cũng như bán cho thành viên khac, cũng không được cộng các điểm thưởng từ các tài khỏan khác nhau lai với nhau

6. Liên quan đến địa chỉ nhận các tặng phẩm cũng như các điêm thưởng đổi được, chỉ giới hạn với các thành viên đăng ký ở Viewfruit đồng thời có địa chỉ cụ thể. Do hội viên lúc đăng ký không cẩn thận điền sai địa chỉ dẫn đến không nhận được tặng phẩm, Viewfruit không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, cũng như không gửi thêm lần nào nữa. Ngoài ra, trong tình huống đó, điểm thưởng dùng cho việc đổi qua cũng sẽ mất hiệu lực

7. Trong trường hợp hội viên nhân được thông tin gửi qua của Viewfruit cũng như làm thủ tục đổi điểm thưởng lấy quà sau 60 ngày vẫn không nhân được tặng phẩm nên liên lạc ngay với Viewfruit. Nếu thông báo gửi đi trong vòng 120 ngày, nếu như hội viên vẫn không nhận được tặng phẩm, không cần biết là do thông tin đăng nhập đúng hay sai, Viewfruit sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

8. Trong trường hợp thông tin đăng ký của hội viên do không cẩn thận điền sai dẫn đến việc không thể gửi tiền vào tài khoản của hội viên được, Viewfruit sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.


Điều 10: Quyền sở hửu

1. Liên quan đến các tác phẩm các thông tin khác có liên quan đến quyền sở hửu, quyền sở hửu thuộc về khách hàng hoặc các xí nghiệp, các tổ chức, cung cấp thông tin cho hội viên không có nghĩa cho hội viên quyền sở hửu, vì vậy không có sự cho phép của Viewfruit, Hội viên không được quyền lợi dụng các thông tin đó.

2. Các thông tin hội viên thông qua dịch vụ trả lời cho Viewfruit (dưới đây gọi là “Thông tin trả lời”) gồm các tác phẩm, các thông tin có liên quan đến quyến sở hửu. Viewfruit có quyền tự do chon lựa, chỉnh sửa cũng như biên tập. Ngoài ra, Hội viên không được tiến hành các hoạt động liên quan đến quyền sở hửu đối với Viewfruit

3.Viewfruit, Khách hàng, Viewfruit/Khách hàng chỉ định có thể lợi dụng các thông tin trả lời; cho dù không thông qua sự đồng ý của hội viên, có thể cung cấp cho người thức ba các thông tin đó

Điều 11: Rời khỏi Viewfruit

1. Hội viên khi rời khỏi Viewfruit, cần phải làm thủ tục rời khỏi Viewfruit. Hội viên làm xong thủ tục việc rời khỏi Viewfruit sẽ lập tức có hiệu lực. Viewfruit sẽ lưu lại thông tin đăng ký của hội viên trong một thời gian nhất định để dùng cho việc gửi các tặng phẩm, thù lao….cũng như dùng cho việc trả lời tư vấn cho các thành viên. Về sau thông tin sẽ bị xóa đi hoàn toàn.

2. Sauk hi hội viên làm thủ tục rời khỏi Viewfruit, sẽ mất hết tất cả các điểm thưởng đang có, cũng như các quyền được phục vụ của hội viên. Đồng thời cũng sẽ không được hưởng các quyền lợi của Viewfruit


Điều 12: Tạm thời dừng/hủy bỏ tư cách hội viên dùng thử

1. Hội viên nếu có các hành vi sau, không cần thông qua sự đồng viên của hội viên, Viewfruit có thể đơn phương dừng việc gửi tờ đơn, cũng có thể tạm dừng/ hủy bỏ tư cách của thành viên

a. Trong trường hợp vi pham điều 6 của các việc ngiêm cấm.

b. Ngoài mục trên, vi phạm bất kỳ các thỏa thận hoặc các quy định của Viewfruit.

c. Viewfruit phán đoán các hành vi trả lời sai, mâu thuẩn, đăng ký nhiều lần, giả mạo đăng ký hoặc các hành vi phi pháp đối với việc trả lời tời rơi d. Các hành vi khác bị Viewfruit phán đoán dừng việc gửi tời rơi, tạm dừng/hủy bỏ tư cách của hội viên

2. Khi bị Viewfruit dừng việc gửi tờ rơi, tạm dừng/ hủy bỏ tư cách thành viên, có thể tạm dừng/ hủy bỏ các quyền lợi phục vụ của thành viên đang có. Trong trường hợp đó, Viewfruit sẽ không có nghĩa vụ phải thông báo cho hội viên sẽ dừng việc gửi tời rơi, tạ dừng/ hủy bỏ tư cách của hội viên, cũng không có nghĩa vụ trả lời các lý do có liên quan, hội viên nên đọc kỹ quy định này

3. Lúc Viewfruit hủy bỏ tư cách của hội viên, Viewfruit sẽ xóa hết tất cả các thông tin có nhân, điểm thưởng cùng với tất cả thông tin đăng ký của hôi viên.

Điều 13: Trách nhiệm

1. Trong các điều khoản phục vụ, khi tiếp nhận các yêu cầu dùng thử, hội viên nên dựa vào phương pháp sử dụng do Viewfruit hướng dẫn cũng như thời gian sử dụng. Nếu như do nguyên nhân hội viên không dựa vào hướng dẫn cũng như thời gian sử dụng quá hạn dẫn đến bất kỳ tác hại nào. Viewfruit sẽ hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

2. Do các trường hợp do sự cố đường dây thông tin, máy tính dẫn đến phục vụ bị gián đoạn, kéo dài, số liệu bị mất, truy cập số liệu sai đồng thời dẫn đến các tác hại cho hội viên. Viewfruit sẽ hoàn toàn không chịu bất ký trách nhiệm nào.

3. Nếu như hội viên vi phạm các thỏa thận trên dẫn đến gây tác hại cho Viewfruit hoặc người thứ ba. Tất cả điểm thưởng của hội viên sẽ mất hiệu lực, Viewfruit sẽ không cung cấp các tặng phẩm đồng thời Viewfruit có thể yêu cầu hội viên bồi thường tổn hại.

Điều 14 Thay đổi nội dung dịch vụ hoặc tạm dừng, chấm dứt dịch vụ.

1. Cho dù hội viên có đồng ý hay không, mặc dù không có bất kỳ thông báo nào, Viewfruit có thể thay đổi nội dung dịch vụ cũng như tạm dừng, chấm dứt các dịch vụ.

2. Dựa trên mục trên, nếu như nội dung thay đổi hoặc dừng lại tạo ra các tác hại cho thành viên, Viewfruit hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào


Điều 15: Dựa vào luật pháp

1. Liên quan đến việc ký hợp đồng, chấp hành, giải thích cũng như tranh chấp, hoàn toàn dựa vào luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩ Việt Nam

Điều 16: Toàn án thẩm quyền trực thuộc

1. Nếu như Viewfruit đối với thỏa hiệp diễn rat tranh chấp, có thể tố cáo với khu vực Viewfruit tòa án tại thẩm quyền trực thuộc


Điều 17: Tính chất độc lập

1. Cho dù có phán quyết của thẩm quyền trực thuộc về một điều khoản nào đó của thỏa thuận, ngoài điều khoản đó ra tất cả các điều khoản khác trong thỏa thuận vẫn có hiệu lực

Ngày thiết lập và cập nhật: 2012/02/01Copyright © 2012 -2024, Viewfruit